GoHealth Max FAQ - TM Tambayan

REGISTRATION

 1. Ano ang GoHealth? Ang aking GoHealth Max subscription ay hindi matagumpay na na-proseso.
  Mangyari lamang na –icheck ang alinman sa mga sumusunod:
  1. Load Balance – Dapat mayroon kang sapat na load balance para matugunan ang halaga ng napiling halaga o insurance premium ng GoHealth Max plan.
  2. Siguraduhing tama ang ginamit na GoHealth Max code sa pag-rehistro (e.g., GHM 35, GHM 75, GHM 105)
 2. Hindi ako nakatanggap ng kumpirmasyon kung ang aking KYC registration ay matagumpay o hindi.
  Ang subscriber ay maaaring tumawag sa Pacific Cross Customer Service sa pamamagitan ng telephone number +63 2 8230-8511, mobile number +63 917 538-7274 o magpadala ng e-mail sa [email protected].
 3. Hindi ko natanggap ang aking Pacific Cross Insurance Policy.
  I-check ang e-mail address na iyong ibinigay nung ikaw ay nag rehistro ng iyong KYC Information. Maaari rin na tumawag sa Pacific Cross Customer Service sa pamamagitan ng telephone number +63 2 8230-8511, mobile number +63 917 538-7274 o magpadala ng e-mail sa [email protected].
 4. Ilang araw mula sa petsa ng aking pagbili ng GoHealth Max kailangang i-rehistro at ibigay ang aking KYC information? Ano ang mangyayari kapag hindi ako nakapag-rehistro sa ibinigay na panahon?
  Ang Subscriber ay mayroong 90-araw mula sa petsa ng pagbili ng GoHealth Max plan para mag-rehistro at makapagbigay ng kanyang KYC information. Kapag hindi ito nagawa sa loob ng 90-araw, ang subscription ay mag-e-expire at ang bayad o insurance premium ay hindi na maibabalik sa Subscriber.

 

PLAN BENEFITS

 1. Ano ang mga benepisyo ng aking Insurance Policy?
  Maaari mong magamit ang iyong Insurance Policy sa isa sa mga ito:
  1. Emergency In-Patient treatment due to a covered accident
  2. In-Patient Treatment due to Cancer, if confined in an ICU of a Hospital for at least 10 days
  3. In-Patient Treatment due to Specific Illnesses, if confined in a Hospital for at least five (5) days

  Ang mga covered na sakit ay ang mga sumusunod:
  1. Acute lower/upper Respiratory Infection
  2. Pneumonia
  3. Bronchitis
  4. Urinary Tract Infection
  5. Respiratory Tuberculosis
  6. Gastroenteritis
  7. Diarrhea (Irritable Bowel Syndrome)
  8. Tonsillitis
 2. Ang proseso ba sa availment at reimbursement ay parehas lamang para sa lahat ng benepisyo?
  Oo. Ang lahat ng mga benepisyo ay babayaran ng 100% reimbursement ng kabuoang Maximum Benefit Limit anuman ang halaga ng aktwal na nagastos sa Hospital o sa pagpapagamot.
 3. Mayroon bang age restriction sa pagkuha ng Insurance Coverage?
  Oo. Ang eligibility age ay mula 15 days old hanggang 65 years old.
 4. Agad ko bang magagamit ang aking Insurance Policy benefit matapos ko itong i-rehistro?
  Hindi. Ang lahat ng Insurance Coverage ay may Activation Period. Ang coverage ay magsisimula three (3) working days matapos ang matagumpay na KYC registration.
 5. Maaari ba akong mag-rehistro ng higit sa isang (1) Insurance Coverage sa ilalim ng aking pangalan?
  Oo. Ang Subscriber ay maaaring mag-rehistro hanggang sa apat (4) na Insurance Policies sa ilalim ng kanyang pangalan. Ngunit ang Subscriber ay maaari lamang mag-rehistro ulit kapag nag-expire na ang isa sa kanyang mga Insurance Policies at ang bilang ng kanyang kasalukuyang Insurance Policies ay nasa tatlo (3) na lamang.
 6. Maaari ko bang ibigay o i-rehistro ang mga nabili kong Insurance Coverage sa aking mga kamag-anak o kaibigan?
  Oo. Ang Subscriber ay pwedeng mag talaga at i-irehistro ang Insurance Coverage sa kahit kanino, ngunit ito ay hanggang sa apat (4) na Insurance Coverage lamang sa bawat tao.

 

CLAIMS SUBMISSION AND PAYMENTS

 1. Paano mag-file ng claim?
  I-sumite ang completely filled out Notification of Claim (NOC) form kasama ang kumpletong mga dokumento sa Pacific Cross via online o i-sumite ang mga ito sa e-mail [email protected].

  Ang Notification of Claim (NOC) Form kasama ang List of Requirements ay maaaring ma-download sa link na ito.

  Paalala: Ang pag-sumite ng mga dokumento ay hindi nangangahulugan na maaaprubahan ang iyong claim. Ang iyong claim ay pag-aaralan base sa mga dokumentong iyong ibinigay at sa limitasyon at mga terms and conditions ng iyong kasalukuyang Insurance Policy. Ang kumpanya ay may karapatang humingi ng karagdagang dokumento na sa tingin nito ay kinakailangan upang mapag-aralang mabuti ang iyong claim.
 2. Saan pa ako makakakuha ng iba pang mga detalye tungkol sa aking Pacific Cross Insurance Coverage?
  Maaari mong ma-access ang buong Terms and Conditions sa link na ito: Glbe.co/PacificCross-TC. Pwede mo rin tawagan ang Globe Customer Service sa pamamagitan ng telephone number (02) 8730-1000 o magpadala ng e-mail sa [email protected].