GoHealth Max Terms - TM Tambayan
 1. Ang Subscriber ay dapat nasa edad na 15 days old to 65 years old sa panahon nang pag-subscribe ng GoHealth Max.
 2. Ang Insurance Policy ay hindi agarang naka-rehistro pagka-subscribe nito. Kailangang i-rehistro ng Subscriber ang kanyang mga importanteng detalye sa Pacific Cross Page upang makumpleto ang proseso ng Insurance Policy sa pamamagitan ng pagbibigay ng Know Your Customer (KYC) information na kinakailangan.
 3. Ang Subscriber ay mayroon lamang 90-araw mula sa petsa ng pagbili ng GoHealth Max plan para irehistro ito at makapag-bigay ng KYC information. Kapag hindi ito nagawa sa loob ng 90-araw, ang subscription ay mag-e-expire at ang bayad o premium ay hindi na maibabalik sa Subscriber.
 4. Ang Subscriber ay maaari lamang mag-rehistro nang hanggang sa apat (4) na GoHealth Max Insurance Coverage anuman ang halaga ng mga ito. Ang Subscriber ay maaaring mag talaga at irehistro ang Insurance Coverage sa kahit kanino, ngunit ito ay hanggang sa apat (4) na Insurance Coverage lamang para sa bawat tao.
 5. Ang Insurance Policy ay maaring irehistro sa iba ngunit ito ay hindi na maaaring mabago o mairehistro sa iba kung ang Insurance Coverage ay nairehistro na.
 6. Ang Period of Insurance ay magsisimula three (3) working days matapos ang matagumpay na KYC registration.
 7. Matapos ang matagumpay na KYC registration, matatanggap agad ng Subscriber ang kanyang GoHealth Max Insurance Policy sa pamamagitan ng email.
 8. Ang Insurance Policy ay maaari lamang gamitin ng isang (1) beses para sa isa (1) sa mga benepisyo.
 9. Ang petsa kung kailan unang lumabas ang mga sintomas, nagawa ang mga laboratory o diagnostic tests, diagnosis, consultation, treatment, o confinement ay dapat naganap sa panahong nasasakop ng Period of Insurance.
 10. Ang treatment o gamutan ay dapat ginawa sa isang lisensyadong Hospital o healthcare facility.
 11. Kapag naaprubahan na ang claim, ang Maximum Benefit Limit ay magiging fully exhausted at ang coverage ay agarang ma-te-terminate anuman ang aktwal na medikal na gastos.
 12. Ang hindi nagamit na Insurance Policy ay hindi na maaaring magamit para sa parehas na pangyayari o diagnosis kung saan ang naunang Insurance Policy ay nagamit.
 13. Ang muling pagkaka-confine para sa parehas na karamdaman na gagamitan ng iba o bagong Insurance Policy ay hindi sakop ng benepisyo ng Insurance Policy.
 14. Dapat i-activate ng insurance policy mula sa Pacific Cross sa loob ng 90 araw mula ng matanggap ang reference code