Siguraduhin na laging nakakakuha ng pinakabagong updates tungkol sa COVID-19.
Lahat ng TM customers ay may FREE access sa government websites na ito: 

 

www.gov.doh.ph

www.ndrrmc.gov.ph