1. Ang Subscriber ay dapat nasa edad na 15 days old to 65 years old sa panahon nang pag-subscribe.

 2. Ang Insurance Policy ay hindi agaran naka-rehistro pagka-subscribe nito. Kailangang i-register ng Subscriber ang kanyang pertinent details sa Pacific Cross page upang makumpleto ang Insurance Policy process sa pamamagitan ng pagbigay ng Know Your Customer (KYC) information na kinakailangan

 3. Ang Subscriber ay maaari lamang mag-register nang hanggang sa apat (4) na GoHealth Insurance Policy anuman ang halaga ng mga ito. Maaaring irehistro ng Subsrciber ang Insurance Policy sa kung sinoman basta’t hanggang apat (4) lamang na Insurance Policy sa pagkakataon na iyon.

 4. Ang Insurance Policy ay assignable habang registration. Pero ito ay hindi na pwedeng mabago o malipat pagkatapos ng pagrehistro nito.

 5. Ang Period of Insurance ay magsisimula 3 working days matapos ang successful KYC registration.

 6. Ang Insurance Policy ay maaari lamang gamitin ng isang beses para sa isa sa mga benepisyo.

 7. Ang petsa kung kalian ang symptoms ay unang lumabas, ay dapat maganap during the Period of Insurance.

 8. Ang treatment ay dapat manggaling sa isang licensed healthcare facility tulad ng barangay health center.

 9. Sa pag-claim sa ilalim ng Emergency Out-Paitent Treatment due to Accident, hanggang sa apat (4) na Insurance Coverage lamang ang maaaring i-claim base sa aktwal bill ngunit hindi ito maaaring lumagpas sa Maximum Benefit Limit. Para sa lump sum payment, hanggang sa apat (4) na aktibong coverage ang agarang ma-te-terminate at ma-co-consider na fully exhausted anuman ang aktwal na medical expenses.

 10. Kapag naaprubahan ang claim, ang Maximum Benefit Limit ay magiging fully exhausted at ang coverage ay agarang ma-te-terminate anuman ang aktwal na medical expenses.

 11. Ang hindi nagamit na Insurance Policy ay hindi na maaaring magamit para sa parehas na diagnosis kung saan ang nakaraang Insurance Policy ay nagamit na. 

 12. Ang naulit na pagkaka-confine para sa parehas na karamdaman gamit ang ibang Insurance Policy ay hindi sakop nito.

 13. Dapat i-activate ng insurance policy mula sa Pacific Cross sa loob ng 90 araw mula ng matanggap ang reference code