EasyPLAN Terms and Conditions - TM Tambayan

TM EASYPLAN TERMS & CONDITIONS

 1. Salamat sa iyong pagbili ng TM EasyPLAN SIM card. Magagamit mo ito sa isang GSM 900 o multiband cellphone (“telepono”) kapag ang TM EasyPLAN SIM card ay kinargahan mo ng Prepaid load mula sa TM Prepaid Call & Text card o sa Globe Load.
 2. Walang teleponong kasama ang TM EasyPLAN SIM card maliban lamang kung binili mo ito na nakapaloob sa isang TM Prepaid Phonekit. Ang teleponong kasama ng TM Prepaid Phonekit ay hindi maaaring ipagbili ng hiwalay sa TM EasyPLAN SIM card. Ang teleponong kasama ng TM Prepaid Phonekit ay naka-lock at hindi magagamit sa sistema o serbisyo ng ibang kumpanya malibas sa Globe Telecom.
 3. Mahalagang malaman mo kung ang telepono mo ay maaaring gamitin sa sitema ng TM. Hindi mo magagamit ang TM EasyPLAN SIM card sa teleponong natanggalan ng serbisyo dahil ito ay napaulat na ninakaw, nawala, may pagkakautang na hindi lubusang bayad sa Globe o sa teleponong dati nang tinanggalan ng serbisyo dahil sa iba pang dahilan. Hindi mo rin magagamit ang TM EasyPLAN SIM card sa isang teleponong naka-SIM lock sa serbisyo ng ibang kumpanya. Ang Globe Telecom lamang ang makakapagsabi kung ang isang telepono ay magagamit sa sistema nito.
 4. Siguraduhin na ang binili mong TM EasyPLAN SIM card ay hindi pa paso o expired. Nakatatak sa panlabas na balot ng TM EasyPLAN SIM card ang petsa kung kailan ito mapapaso.
 5. Hindi maisa-sauli ang TM EasyPLAN SIM card o maipagpapalit sa pera kapag ito ay paso (expired) o kapag nagamit na. Papalitan lamang ng TM ang TM EasyPLAN SIM card ng isang bagong TM EasyPLAN SIM card kung ito ay nagloloko at hindi ito magamit kahit na ito ay hindi pa paso at hindi pa nagamit kailanman. Hindi rin papalitan ng pera ng TM and TM Prepaid SIM card at TM Prepaid Call & Text card na nawala, nanakaw o nasira dahil sa maling paggamit o pagpapabaya. Ang lahat ng reklamo ukol sa depekto ng TM Prepaid SIM card o TM Call & Text card ay diringgin lamang kapag naipaabot ito sa TM sa loob ng pitong (7) araw mula sa pagkakabili at kapag ito ay hindi pa nagagamit.
 6. Siguraduhing bayaran ang pangunang Connection Fee ng TM EasyPLAN para makuha ang mga serbisyong kasama sa PLAN. Habang nasa TM EasyPLAN, siguraduhin ding bayaran ang buwanang bayarin para sa mga serbisyong matatanggap, na kailangang bayaran bago lumipas ang ika-15 at ika-31 (o ika-30, kung walang ika-31) ng buwan. Kapag hindi nakapagbayad, pansamantalang ititigil ang mga serbisyong kasama ng TM EasyPLAN, at patuloy na magagamit ang iyong TM EasyPLAN SIM card bilang TM Prepaid SIM, at kailangang kargahan ito ng load para patuloy na magamit.
 7. Pinahihintulutan ang pagbayad para sa TM EasyPLAN sa kalagitnaan ng dalawang nasabing araw (e.g. kung nagbayad sa ika-22), ngunit tandaan na ang susunod na bayarin ay kailangang mabayaran sa ika-31 (o ika-30) ng buwan. Ang ibig sabihin nito ay maibabalik ang serbisyo ng TM EasyPLAN sa ika-22 ng buwan, pero siyam (9) na araw lamang itong magagamit. Kailangang magbayad ulit sa ika-31 (o ika-30) ng buwan para magpatuloy ang mga serbisyo ng TM EasyPLAN.
 8. Ang TM EasyPLAN ay mapapawalang bisa kung hindi ito mabayaran sa loob ng animnapung (60) sunod-sunod na araw. Mula sa araw na iyon, kapag hindi malagyan ng load ang TM EasyPLAN SIM card, mayroon namang animnapung (60) araw ulit bago ito mapapaso o mag-e-expire. Mapapaso o mag-e-expire rin ang TM EasyPLAN SIM card kung hindi mo ito makargahan ng load isang daan at dalawampung (120) araw mula sa araw na naubos ang iyong load. Hindi na maaaring buhayin pa ang isang napaso na SIM card at hindi na muling magagamit ang numero ng telepono ng isang napaso na TM EasyPLAN SIM card.
 9. Habang nasa TM EasyPLAN, lahat ng pagtawag (to Globe/TM) o pagpapadala ng SMS (to all networks) mula sa iyong telepono ay kasama na sa buwanang bayarin (na nakasaad sa Kundisyon at Kasunduan #6). Ang pagtawag (to Other Networks) at pagtawag o pagpapadala ng SMS sa ibang bansa ay sisingilin sa load base sa palitan ng piso at US dolyar kung kailan ginawa ang tawag o pagpapadala ng SMS.
 10. Kapag hindi nakapagbayad para sa TM EasyPLAN, babalik sa TM Prepaid ang SIM at lahat ng pagtawag o pagpapadala ng SMS mula sa iyong telepono ay mababawas sa load sa panahon kung kailan ginawa ang tawag. Ang presyo ng tawag at SMS ay ibabawas kasama na ang buwis na ipinapataw ng gobyerno dito. Ang tawag sa ibang bansa ay sisingilin sa load base sa palitan ng piso at US dolyar kung kailan ginawa ang tawag.
 11. Ang presyo ng tawag at SMS ay maaaring palitan ng TM ayon sa patakaran ng National Telecommunications Commission (NTC). Ang anumang pagpalit ng presyo ay inilalathala sa pahayagan bago ito mangyari, ayon na rin sa patakaran ng NTC. Hindi nagbibigay ang TM ng iba pang paunang lathala sa pagpalit ng presyo ng mga prepaid na serbisyo nito maliban sa paglathala nito ayon sa patakaran ng NTC.
 12. Responsibilidad mo bilang may-ari ng telepono na pag-ingatan ang iyong telepono, TM EasyPLAN SIM card, load, at Call & Text card at panatilihin ang seguridad ng iyong PIN at PUK codes upang ang iyong serbisyo at load ay hindi magamit ng iba nang walang pahintulot mo. Lahat ng pagtawag mula sa TM Prepaid SIM card ay mababawas sa iyong prepaid load. Hindi tatanggapin ng TM ang anumang request na ibalik ang nawalang load dahil sa hindi pinahihintulutang paggamit ng TM Prepaid SIM card. Hindi kailanman maaaring ipaalam sa iba ng TM ang mga detalye ng pagtawag gamit ang TM Prepaid SIM card. Paalala: Nakalakip sa iyong SIM Pack ang iyong PIN (Personal Identification Number)/ PUK (PIN Unblocking Key) at ang lahat ng codes ng iyong TM Prepaid SIM card (PIN 1, PIN 2, PUK1, at PUK 2). Pag-ingatan ang mga ito. Proteksyon ang mga codes na ito laban sa walang pahintulot na paggamit ng iyong telepono at serbisyo.
 13. Hindi mo maaaring gamitin ang TM EasyPLAN SIM card at serbisyo ng TM sa anumang paraan na labag sa batas, di makatarungan, mandaraya, mapang-abuso o makakasira sa serbisyo at sistema ng Globe Telecom. Karapatan ng TM na putulin at tanggalin ang serbisyo sa sinumang mapapatunayang gumamit ng TM Prepaid SIM card nang labag sa mga nakasaad sa kasunduang ito.
 14. Naiintindihan mo na ang serbisyo ng TM ay hindi tuluy-tuloy sa lahat ng lugar at lahat ng pagkakataon at oras dahil sa mga dahilang teknikal o iba pang dahilan na hindi kasalanan at hindi kontrolado ng TM. Hindi pananagutan ng TM ang anumang pinsalang dulot ng kawalan ng serbisyo dahil sa mga dahilang ito.
 15. Sa paggamit ng serbisiyong ito ng TM, pinahihintulutan mo ang Globe Telecom na gamitin ang impormasyong mula sa online application mo, maging ang nakakalap mula sa paggamit mo ng serbisyo nang naaayon sa Globe Privacy Policy na nakasaad sa website na: http://www.globe.com.ph/privacy-policy.
 16. Maaaring magbago ang mga kundisyon ng serbisyong nakasaad dito. Nagbibigay ng paunang lathala ang TM sa mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng website www.tmtambayan.ph/easyplan.html. Tungkulin mong basahin ang mga kundisyon ng serbisyo sa website na ito.
 17. Ang pagtanggap sa mga Kundisyon at Kasunduang ito ay pagtanggap din sa mga Kundisyon at Kasunduang nakasaad sa website na http://www.globe.com.ph/terms-and-conditions at naangkop sa TM EasyPLAN.

IBA PANG PAWER PROMOSALL-NET SURF 20
ALL-NET SURF 20EASYSURF


DIGITAL EXCLUSIVES
DIGITAL EXCLUSIVES


G KA RIN SA TM TAMBAYAN ONLINE PARA TULUY-TULOY ANG GV